Kendoförbundets årsstämma avklarad

På förmiddagen idag 25/3 hölls Kendoförbundets årsstämma i World Trade Center i Stockholm, när stämman äntligen kunde hållas på plats efter de senaste årens digitala möten. Sju röstberättigade klubbar deltog och det blev flera framåtblickande diskussioner kring förbundets och förbundsstyrelsens arbete.

Till förbundsstyrelsen omvaldes Anna Thelander på kassörsposten och Caroline Lindholm som iaidoansvarig ledamot. Dessutom valdes Sophia Judkins in som ny naginataansvarig efter Kirsi Höglund som valt att avgå från posten p g a annat förtroendeuppdrag. Valberedningen utvidgades till tre personer då Maja Nilsson valdes in utöver Amanda Gydemo Östbom och Isak Rubensson som omvaldes som valberedare.

Stämman var överlag ganska odramatisk, verksamhetsberättelser och verksamhetsplan godkändes med några smärre justeringar och den föreslagna budgeten godkändes också. Styrelsen hade också inkommit med en sen proposition, som stämman valde att ändå ta upp för beslut. Propositionen gällde stadgeändring för att i framtiden skriva tvååriga verksamhetsplaner, samt att förlänga den godkända tidsperioden för förbundets årsstämma med en månad till slutet av april. Propositionen antogs av stämman, men stadgeändring kan ske först efter att även nästa års stämma röstar igenom propositionen, som är en anpassning till föreslagna ändringar inom vårt moderförbund SBoK.

Stort tack till alla som deltog på mötet för att är med och ser till att vårt förbund är så demokratiskt som möjligt, och ett extra stort tack till Kirsi Höglund efter många år i Kendoförbundets styrelse.

Dagen fortsätter med SBoKs årsstämma med start kl 14.