Budopass

Med anledning av det engagemang som uttryckts i frågan vill vi härmed bidra med lite information.

Ordförande har under sin mandatperiod drivit frågan om, så långt det är möjligt, likartad hantering av förbundets idrotter. Detta har tagit sig uttryck i bl a uppdateringar av dokument, direktiv och regler. Det som nu diskuterats har varit Budopasset.

Frågan som fördes fram av ordförande var att Budopasset skulle vara OBLIGATORISKT eller FRIVILLIGT för alla förbundets idrotter. Därefter har Budopasset i sin nuvarande form diskuterats. Behovet av en uppdatering till dagens mer digitala hantering av information har synliggjorts. Budopassets relevans har diskuterats.

Ett förtydligande om vad frivilligheten avseende Budopasset innebär måste göras. Att Budopasset sedan 5 år varit frivilligt för kendoutövare betyder INTE att det är avskaffat för kendoutövare. Om utövare önskar använda sig av Budopasset är det fortfarande klubbens skyldighet att administrera detta. Denna skyldighet har inte ändrats. Ej heller reglerna för hur det går till. Information om hur det går till finns på hemsidan.

Med anledning av det “upprop” som kommit till styrelsen, se nedan, vill vi även bemöta frågorna om kostnad, demokratiska processer och hänsyn till klubbledares arbetsbörda.

Kostnad. Kostnaden är en engångskostnad för utövaren. Det innebär i sig inga ökade kostnader för klubben. Huruvida klubben väljer att baka in kostnaden i medlemsavgiften till klubben eller begära ersättning för den separata kostnaden är klubbens eget val. Om kostnaden bakas in gör klubben efter en tid en”vinst” då avgiften snabbt är “avbetalad”, denna “vinst” täcker då ev extra kostnader för att beställa Budopassen.

Demokratiska processer. Den årliga Stämman är vårt högsta beslutande organ. Stämman har valt de ledamöter som sitter i styrelsen att förvalta och genomföra det uppdrag som Kendoförbundet har. Ledamöterna har utfört detta uppdrag på bästa möjliga sätt enligt arbetsbeskrivningarna i stadgarna och organisationsplanen. Styrelsen har varit transparanta med vad som görs och planeras genom bl a de protokoll som skrivits och information på hemsidan. Ärenden som kräver stämmobeslut hänskjuts till stämman i form av propostiotioner. Ärenden som styrelsen har mandat att besluta om under året tas på mötena. Alla medlemmar har rätt och är välkomna att delta vid mötena. Datumen för kommande möten finns i protokollen.

Hänsyn till klubbledares arbetsbörda. I princip alla styrelseledamöter är även själva klubbledare eller sitter i sina klubbstyrelser och är också instruktörer. De flesta jobbar även heltid och har familj. Självklart har de insikt i hur mycket tid det tar att sköta sina uppdrag som klubbledare/-styrelse och instruktörer och hur en klubb administreras. Trots detta ställer de även upp att utföra uppdraget som förbundsstyrelse och har därigenom en god förmåga att ge input om vardagen för klubbarna, stora som små, innan ev beslut tas.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Svenska Kendoförbundet

styrelse@kendoforbundet.se

————————————–

Uppropet:

Hej Kendoförbundet,
Det har kommit till min kännedom att kendoförbundets styrelse planerar att åter göra Budopasset obligatorsikt för Kendoutövare och -föreningar i Sverige.
Jag anser att detta kommer att öka adminsitrationen, den ekonomiska belastningen; och att det inte tillför någonting relevant för utövarna för vilka vi ändå bedriver vår verksamhet.
Som en representant för Kendo i min förening så kräver jag att ni genast avbryter alla planer på att åter göra Budopasset obligatotriskt för Kendoutövare i Sverige.
Med Vänlig hälsning
——————————————-