Alla jobbar ideeellt…

2014-06-24
Det har varit skralt med inlägg från ordförande på sistone men det beror positivt nog på att vi arbetat så intensivt med så många frågor under 2013-2014 att detta nedprioriterats.

Att jag är “det institutionella minnet” i styrelsen har medfört att jag tillsammans med dokumentansvarig tillika vice ordförande Peter Höglund har jobbat med att hitta information och protokoll som verifierar en mängd rutiner och att dokumentera detta samt att uppdatera befintliga dokument. Att detta inneburit att minst 10 tim i veckan ägnats åt förbundet har varit både tufft och givande. Då registeransvaret tagits över (efter 15 år!) av vår sekreterare Robert Staflin har varit en bra avlastning.

Vi insåg under 2012 att hemsidan var förlegad och jobbade under 2013 ytterligare med att få till en hemsida som uppfyller informationsbehoven hos våra medlemmar och styrelsens behov av att kunna dela dokument. Under 2014 har vi försökt förbättra den ytterligare och det har varit många timmars arbete för vår webmaster Sida Yin

Under 2012 och 2013 har vi brottats med problematiken att ombildandet från sektion till förbund inneburit en del ökade kostnader som inte förutsågs. En budget som år efter år läggs med minusresultat är inger önskvärt. Under 2014 fortsätter vi att se över var vi måste prioritera för att få en budget i balans och uppskattar klubbarnas input i budgetarbetet som drar igång i oktober.

Vi lever ju i den verklighet det innebär att vara en ideell organisation och att vår styrelse arbetar ideellt med stort hjärta. Vi som klubbar inom förbundet måste alla komma ihåg att även för styrelsen finns det ett liv med begravningar, bröllop, barn, flytt, nya jobb mm och ha förståelse för att saker ibland tar längre tid än man trott och även visa uppskattning för all den tid och energi de bidrar med i förbundet, de gör ett fantastiskt jobb!!

Mvh Anette